TOUHA PO DÍTĚTI


Metody asistované reprodukce

07.11.2016 00:00

 

 

Embryologické metody

 

ICSIPICSIAHMACSkultivace embryíprodloužená kultivacemonitoring embryízamražení embryí - KETPGDPGSEmbryoGlue

Umělé oplodnění - mikromanipulační techniky - ICSI, PICSI, AH

 

Jde o laboratorní techniky, rozšiřující možnosti asistované reprodukce. Jejich provádění je vysoce odborně a technicky náročné a je podmíněno nákladným mikromanipulačním zařízením.

Podstatou mikromanipulací je práce s jednotlivými oocyty (vajíčky) a spermiemi nebo embryi pod mikroskopem pomocí speciálních skleněných mikropipet.
Provádíme tyto typy mikromanipulací: ICSI, PICSI, AH, PGS/PGD

ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie

ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermieICSI - Intracytoplasmatická injekce spermieMetoda spočívá v přímé injekci jediné spermie do cytoplasmy zralého oocytu. Vybraná spermie je znehybněna, nasáta do mikroinjekční pipety a pomocí mikromanipulačního zařízení vpravena do oocytu. 

Indikací k použití ICSI je:

 1. selhání oplození vajíček v předchozích cyklech umělého oplodnění
 2. snížené hodnoty spermiogramu (nízká koncentrace a pohyblivost spermií)
 3. získání spermií chirurgickým odběrem z varlete nebo nadvarlete (= MESA/TESE)
 4. potřeba provedení preimplantační genetické diagnostiky (PGD)
 5. na žádost pacientky

Ne všechna vajíčka, která se při odběru získají, jsou kvalitní a tudíž schopna oplození a následného vývoje. Počet oocytů, které se budou touto metodou oplozovat, je závislý na přání páru a na počtu a kvalitě získaných vajíček. Oplozená vajíčka se vyvíjí v embrya.

PICSI - Intracytoplasmatická injekce preselektované spermie

PICSI - Intracytoplasmatická injekce preselektované spermiePICSI - Intracytoplasmatická injekce preselektované spermieNormální tvar a pohyb spermie nemusí znamenat i správnou zralost. Zralost spermie úzce souvisí se schopností spermie navázat se na povrch vajíčka a této vlastnosti se využívá při metodě PICSI.
Principem je navázání zralých spermií na speciální vrstvu obsahující vazebná místa, které zralé spermie rozpoznají a na které se zachytí. Tyto navázané spermie jsou posléze použity k oplození oocytů metodou ICSI.
Metoda PICSI díky výběru zralé spermie zlepšuje výsledky léčby. Počet oocytů, které se budou touto metodou oplozovat je závislý na přání páru, počtu a kvalitě získaných oocytů.

Indikace k použití PICSI je:

 1. snížené hodnoty spermiogramu
 2. nízký počet oplozených vajíček po standardní metodě ICSI
 3. nedostatečný vývoj embryí v předchozích cyklech umělého oplodnění

MACS - magneticky aktivované třídění spermií

Neinvazivní metoda výběru spermií pro oplozování oocytů.

Pro normální vývoj embrya je nezbytná kvalita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích může negativně ovlivnit embryonální vývoj.Často  vedoucí k zastavení vývoje nebo k časnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti.Standardní metody, jako je vyšetření spermiogramu (tzn. koncentrace spermií, morfologie, nebo motilita) ji nemohou odhalit.

Metoda MACS  začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou. Zde jsou selektivně zachytávané označené tedy poškozené spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentace DNA, protečou kolonou a jsou zachytávány a připraveny pro další použití (ICSI, PICSI, IUI).

Tuto metodu doporučujeme využít v případě:

- zvýšeného poškození DNA u spermií

- v případě více neúspěšných IVF cyklů

- u párů, kde v IVF cyklu nebyl dobrý vývoj embryí

- u můžu, kteří kouří cigarety nebo jsou vystaveny zvýšenému působení chemických látek, nebo zvýšenému stresu

AH - asistovaný hatching

AH - asistovaný hatchingAH - asistovaný hatchingTuto mikromanipulační techniku provádíme na embryích po prodloužené kultivaci před jejich přenosem do dělohy. Princip metody spočívá v šetrném otevření obalu embrya (zona pellucida) mikropipetou. Vytvoření malého otvůrku umožní snazší uvolnění embrya ze zona pellucida.
Cílem je zvýšit úspěšnost uchycení (implantaci) embryí v děloze.

Indikací AH je:

 • věk pacientky nad 35 let
 • opakované nedosažení těhotenství po transferu kvalitních embryí v předchozích cyklech IVF
 • zvýšená hodnota FSH u pacientky
 • zjištění silnějšího obalu embrya
 • na žádost pacientky

Rozhodnutí, kdy provádět mikromanipulace, závisí na zvážení všech nám dostupných indikací a na žádosti pacientky
 


Kultivace embryí

Klasická kultivace embryí

 

Kultivace embryíKultivace embryíPo klasické kultivaci zavádíme do dělohy embrya ve stadiu 2 až 4 buněk, tj. po 48 hodinách po oplození vajíček. V tuto dobu ještě nejsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya vhodná na transfer a oddělit embrya s omezenou schopností se dále vyvíjet.

Prodloužená kultivace embryí

Prodloužená kultivace je metoda umožňující prodloužit délku kultivace oplozených vajíček až na 120 hodin. Provádí se v nákladných speciálních médiích. Délka kultivace je u každé pacientky individuální. Prodloužená kultivace embryíZáleží na kvalitě embryí, rychlosti jejich rýhování a také na přání pacientky.

3 - 5 denní kultivace umožňuje delší sledování vývoje embryí. Lze tak dosáhnout 8-buněčného stadia, moruly, a v některých případech až stadia blastocysty. Tak lze snáze vybrat nejkvalitnější embrya pro transfer. Snížíme pravděpodobnost zavedení embryí s omezenou schopností buněčného dělení. Embrya po prodloužené kultivaci jsou transferována do lépe připravené děložní sliznice a mají vyšší šanci na uchycení.

Naše výsledky dokazují vyšší procento dosažených těhotenství po transferu embryí s prodlouženou kultivací.

Monitorování vývoje embryí – PRIMOVISION systém

Vývoj embrya, jeho pravidelnost a rychlost dělení úzce souvisí s jeho správnou životaschopností a šancí na dosažení těhotenství. PRIMOVISION systém je speciální zařízení umožňující kontinuální sledování vývoje embryí a pomáhá vybrat nejlepší embrya na transfer.

Zařízení se skládá z kamery, řídící počítačové jednotky a monitoru. Celý monitoring embryí probíhá v uzavřeném inkubátoru. Každých 15 minut snímá kamera embrya po dobu 5 sekund. Hodnocení embryí se provádí na základě analýzy digitálních záznamů, které pomáhají zachytit poruchy dělení buněk, fragmentaci, vakuoly atd. Je možné hodnotit dynamiku vývoje a umožňuje tak zvýšit šanci na těhotenství. Počet dnů po které budou embrya monitorována je závislý na přání páru a domlouvá se po odběru oocytů embryologické laboratoři.

Indikace k monitoringu embryí je:

 1. dva a více neúspěšných cyklů IVF nebo v případě cyklů přerušených před transferem
 2. v případě nedostatečného vývoje embryí v předchozích cyklech IVF
 3. při použití darovaných vajíček
 4. v případě transferu jednoho embrya

Monitorování vývoje embryí – PRIMOVISION systém   Monitorování vývoje embryí – PRIMOVISION systém

EMBRYOGLUE

 

Médium pro transfer embryí. Obsahuje vysokou koncentraci hyaluronanu a rekombinantní lidský albumin. Zahrnuje i esenciální a neesenciální aminokyseliny.

Podporuje implantaci při přenosu embrya. Prokazatelně zvyšuje počet klinických těhotenství i narozených dětí.

Médium EmbryoGlue je použitelné při embryotransferu všech vývojových stádií embryí, od dvoudenních až po blastocytu a to jak čerstvých, tak zamražených. Více informací v přiloženém letáčku zde.


Zmražování embryí

 

KryoKryokonzervace je proces šetrného zmražení embryí. Cílem je uchovat embrya vzniklá po mimotělním oplození v případech:

 • po oplození vznikne více kvalitních embryí, než lze transferovat do dělohy.
 • na základě laparoskopického nálezu je doporučeno transfer odložit pro riziko mimoděložního těhotenství. Transfer rozmražených embryí lze provést po chirurgické léčbě.
 • vyvine-li se v průběhu stimulace u pacientky tzv. hyperstimulační syndrom. Vzhledem k možným následným komplikacím je vhodné odložit transfer do doby úplného zklidnění vaječníků.
 • nečekaně vzniklé zdravotní, organizační nebo technické obtíže neumožňující provedení transferu.
 • kryokonzervace v programu dárcovství oocytů.
 • uchování embryí před radioterapií nebo chemoterapií.

Embrya jsou zmražena nejvýše po 2 nebo 3 kusech. V případě přání páru je možné zmrazit embrya po jednom embryu v jedné pejetě (tato služba je zpoplatněna). Skladována jsou v pejetách ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem (viz obrázek výše).

Jak dlouho skladujeme zmražená embrya?

Nedojde-li k otěhotnění v cyklu, ve kterém byla embrya zmražena, jsou tato skladována 12 měsíců ode dne zmražení. Při dosažení těhotenství ukončeného porodem, je délka skladování embryí prodloužena na 24 měsíců. Po uplynutí této doby je skladování zmražených embryí ukončeno.

Prodloužit skladování embryí lze jen na základě písemné žádosti obou partnerů. Doplatek za prodloužení délky skladování (130,- Kč/ měsíc) se hradí předem.

Skladování zmražených embryí lze předčasně ukončit na základě písemné žádosti obou partnerů.

KET - KryoEmbryoTransfer - přenos embryí po rozmražení

KET - přenos embryí po rozmraženíPostup KET upřesníte s lékařem nejlépe měsíc před vlastním výkonem. Většinou dáváme rozpis léků na přípravu děložní sliznice a usnadnění implantace (navázání a zanoření) embrya, někdy doporučujeme další výkony, které by měly implantaci zlepšit - mikroabrase děložní sliznice LEI (= local endometrial injury).
Podle domluvy většinou den před plánovaným provedením transferu embrya rozmrazíme a 24 hodinovou kultivací ověříme jejich životaschopnost. Lze tak vybrat na transfer embrya, která se po rozmražení nejlépe vyvíjí. Tato jednodenní kultivace je bezplatná a zvyšuje úspěšnost KET. Je nutné, aby pacientka v den před plánovaným provedením transferu v době 9.00 - 9.30 hod. zatelefonovala do embryologické laboratoře. Bez telefonického potvrzení nebudou embrya rozmražena.

Nezbytným administrativním požadavkem je vyplněný a podepsaný formulář žádosti o provedení KET. Podpis muže musí být ověřen!!

 

zdroj:www.ivfbrno.cz

—————

Zpět